Lokalna OSR jest nowym mechanizmem dotychczas nie stosowanym samorządzie terytorialnym w Polsce. Pozwala ona lepiej szacować wpływy stanowionego prawa na społeczeństwo i gospodarkę w gminach każdej wielkości. Jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości decyzji podejmowanych przez władze samorządowe.

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjną procedurą oceny skutków regulacji w gminach.

PLAN DZIAŁANIA

Celem książki jest identyfikacja najważniejszych czynników wewnętrznych (ustrojowe, administracyjne) i zewnętrznych (międzynarodowe), które będą tworzyły ramy koncepcyjne badania skutków lokalnych aktów prawnych. Wnioski z tych badań ułatwią zaprojektowanie, wdrożenie i przeprowadzenie procedury oceny skutków regulacji w gminach.

Wśród polskich opracowań zajmujących się analizą polityk publicznych brakuje takich, które opisywałyby i wyjaśniały zjawisko oceny skutków regulacji prawnych przyjmowanych przez organy administracji lokalnej. Niniejsza publikacja ma więc pionierski charakter i może stać się impulsem do dalszych, bardziej pogłębionych analiz.

Opracowanie to jest inicjalnym raczej niż kompleksowym ujęciem zagadnienia oceny skutków regulacji lokalnych. Przedstawiony w kolejnych rozdziałach opis uwarunkowań w projektowaniu oceny skutków wprowadzania aktów prawnych w gminach, a także wstępne badanie barier i zdolności gmin do przeprowadzenia takiej oceny przynoszą kolejne pytania. Takie kwestie, jak koszty OSR dla gmin, kompetencje i zasoby do przeprowadzenia oceny skutków, a także dokładne analizy uzasadnień do uchwał powinny być przedmiotem dalszych, pogłębionych badań empirycznych. Wobec powyższego niniejszej książki nie wieńczy zakończenie, podsumowujące najważniejsze wnioski z poszczególnych rozdziałów, które także nie posiadają klasycznych zakończeń. Tym samym chcemy, aby zapoczątkowane w tej pracy wątki stanowiły przyczynek do dalszych dyskusji i pogłębionych analiz wewnątrz tego nowego nurtu w badaniach nad samorządem terytorialnym w Polsce.

„Ocena skutków regulacji w gminach. Podręcznik samorządowca” stanowi praktyczne rozwinięcie wątków poruszonych w publikacji naukowej „Ocena skutków regulacji w gminach”.

Podręcznik zawiera propozycje procedur administracyjnych oraz formularze oceny skutków regulacji, które mogą zostać wykorzystane przez samorządowców w Polsce.

Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie gmin, nie tylko pod względem wielkości czy typu, ale przede wszystkim zasobów finansowych, ludzkich czy wreszcie mocy przero­bowych administracji, w Podręczniku samorządowca proponujemy trzy opcje dokonywania oceny skutków regu­lacji lokalnych, które można dostosować do potrzeb i ograniczeń wybranych jednostek samorządu lokalnego.

Badanie zostało sfinansowane ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.